Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

1898 c9ed
Reposted fromlaters laters viamake-a-wish make-a-wish

April 10 2017

0732 61df
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viamiktoria miktoria
4623 e4d5
Reposted froma-antimatter a-antimatter vialexxie lexxie
2153 a09d 500
Reposted fromdrozdzi drozdzi viarudosci rudosci

April 07 2017

5604 cb86
2806 be36 500
Reposted fromerial erial viasomethingmore somethingmore
2062 08ca
Reposted fromSzczurek Szczurek viainsanelife insanelife
9775 3b68
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness vialemkove lemkove
5405 01a9 500

freshbrewedlife:

Francis Marc Caoile | @franciscaoile

March 30 2017

9628 fea9
Reposted fromerial erial viainsanelife insanelife

March 12 2017

3602 42b2
Reposted fromkimik kimik vialexxie lexxie
7874 5385 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamiktoria miktoria
7014 2128 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasarkastyczna sarkastyczna
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viarudosci rudosci

March 09 2017

March 06 2017

1647 7b7d
Reposted fromnoticeable noticeable viasarkastyczna sarkastyczna

March 02 2017

(...) i powiedziałam mu, ze mam klaustrofobię i boję się jeździć windami. A wiesz co on na to? Zapytał czy ktoś kiedyś przytulał mnie w tej windzie, żebym się nie bała. Rozumiesz? To był taki typ romantyka, o jakim piszą w książkach. Taki, o którym powszechnie mówi się, że wymarł.
— Charlotte Nieszyn Jasińska - "Miłość mieszka tuż za rogiem"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl