Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2017

3602 42b2
Reposted fromkimik kimik vialexxie lexxie
7874 5385 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamiktoria miktoria
7014 2128 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasarkastyczna sarkastyczna
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viarudosci rudosci

March 09 2017

March 06 2017

1647 7b7d
Reposted fromnoticeable noticeable viasarkastyczna sarkastyczna

March 02 2017

(...) i powiedziałam mu, ze mam klaustrofobię i boję się jeździć windami. A wiesz co on na to? Zapytał czy ktoś kiedyś przytulał mnie w tej windzie, żebym się nie bała. Rozumiesz? To był taki typ romantyka, o jakim piszą w książkach. Taki, o którym powszechnie mówi się, że wymarł.
— Charlotte Nieszyn Jasińska - "Miłość mieszka tuż za rogiem"
0658 b1e6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainsanelife insanelife

February 27 2017

8997 1bf7 500
Reposted fromorendasophie orendasophie viaflyleaf flyleaf
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamiktoria miktoria
8556 c342
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialemkove lemkove
Pedro Rangel, Porto
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc vialottee lottee

July 07 2015

1194 2447 500
Reposted fromlittlefool littlefool

July 06 2015

1496 c918
Reposted fromSTYLTE STYLTE viatwice twice

July 03 2015

Reposted fromshakeme shakeme

June 30 2015

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl