Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2018

7750 ce9a
Reposted fromsavatage savatage vialottibluebell lottibluebell

May 20 2018

4594 3634 500
Reposted fromundertow undertow vialottibluebell lottibluebell
7637 f644 500
Reposted fromfriends friends viadefinicjamilosci definicjamilosci

April 07 2018

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamaruuda maruuda

March 29 2018

Reposted frombluuu bluuu viasarkastyczna sarkastyczna
7819 1bb9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarudosci rudosci
7576 2ecb 500
Reposted fromkniepuder kniepuder vialexxie lexxie
0178 8051 500
0120 6022 500
Reposted fromhemosexual hemosexual vianoticeable noticeable

March 20 2018

March 16 2018

6449 020c 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialottee lottee

March 13 2018

March 12 2018

2490 c5ee 500
Reposted frompulperybka pulperybka vialexxie lexxie

March 04 2018

A co jeśli w życiu właśnie powinno chodzić o te leniwe soboty, gdy razem z dziewczyną lub chłopakiem ogląda się Netflix i pije kawę (z mlekiem, bo weekend) i o niczym nie myśli, i nigdzie nie spieszy, bo praca została za drzwiami w piątek i wróci dopiero za dwa dni?
— Andrzej Tucholski
7607 d7a7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacameracantlie cameracantlie
6449 020c 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl